Algemene voorwaarden

Als klant van Hollandshirt.nl willen wij er alles voor doen om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om zo prettig mogelijk zaken met elkaar te kunnen doen, raden wij je aan om onderstaande voorwaarden goed door te lezen. Door jouw bestelling te plaatsen geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Op de producten die in de shop van Hollandshirt.nl te koop zijn, is de Wet Koop op Afstand van toepassing. Dit ter bescherming van de consument.

Definities:
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Hollandshirt.nl: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor:
1. Iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Hollandshirt.nl en de klant waarop Hollandshirt.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Hollandshirt.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Produkten:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Hollandshirt.nl in het aanbod worden genoemd. De shirts zijn minimaal 180 grams katoenen shirts. De opdrukken op de shirts zijn of in folie of in zeefdruk. Beide druktechnieken zijn van zeer goede kwaliteit. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat de rechten en verplichtingen van de klant zijn.

Bestelling:
Hollandshirt.nl levert pas na ontvangst van betaling op de bankrekening. Betaling dient ontvangen te zijn door Hollandshirt.nl binnen 10 werkdagen op de bankrekening. Indien dit niet het geval is vervalt de bestelling. Alle producten, die in de shop besteld worden, zijn incl. BTW, maar zonder verzendkosten. De verzendkosten per bestelling bedragen € 3,95. Bestellingen zijn onherroepelijk, mits de klant binnen 7 werkdagen schriftelijk meldt van de koop af te zien. Bij annulering na ontvangst van het bestelde komen de kosten voor de retourzending voor rekening van de klant.

Betaling:
Betaling kan alleen door het vooraf overmaken van het verschuldigde bedrag na bestelling op bankrekening 11.81.80.754.

Levering:
De bestelde shirts worden binnen 3 tot 10 werkdagen, nadat de betaling door ons is ontvangen, geleverd, mits voorradig. Bij het plaatsen van een bestelling vragen wij jou het juiste adres en telefoonnummer te vermelden. Mocht je dit niet doen kunnen wij niet garanderen dat de levering op tijd plaats vindt.

Hollandshirt.nl doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan tijdig bericht ontvangen. Indien Hollandshirt.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Hollandshirt.nl streeft ernaar om uw bestelling zo snel mogelijk te verzenden.

De bestelingen worden verstuurd met TPG. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld. Levering geschiedt alleen binnen Nederland.

Versturen:
Hollandshirt.nl draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Hollandshirt.nl gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Garantie:
Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Hollandshirt.nl overgenomen.

Alle producten worden zorgvuldig door Hollandshirt.nl gecontroleerd op fabrieksfouten. In geval van zichtbare gebreken bij ontvangst dient de klant het artikel retourneren onder schriftelijke mededeling van het gebrek. Indien een gebrek wordt vastgesteld door Hollandshirt.nl door nalatigheid van Hollandshirt.nl komen de kosten van de retourzending voor de rekening van Hollandshirt.nl. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Hollandshirt.nl of het artikel vervangen wordt.

De producten dienen intact en voorzien van de factuur aan Hollandshirt.nl binnen 7 werkdagen te worden geretourneerd. De kleding dient ongedragen en ongewassen te zijn. Verkeerd bestelde maatvoeringen neemt Hollandshirt.nl niet terug.

Hollandshirt.nl is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Hollandshirt.nl geleverd artikel. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt producten van Hollandshirt.nl komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is Hollandshirt.nl niet aansprakelijk als het product als aanstootgevend wordt opgepakt. Dus ook niet de hier uit volgende (in)directe kosten of schade bij de klant of een derde komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Privacy:
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in het klantenbestand van Hollandshirt.nl. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt of verwijderd uit het klantenbestand van Hollandshirt.nl. De door de klant meegedeelde correcties t.a.v. adressering zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
Hollandshirt.nl behoudt het recht om de gegevens van de klant te gebruiken voor toekomstige marketing/verkoop activiteiten, maar slechts ten behoeve van activiteiten van Hollandshirt.nl zelf.

Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Hollandshirt.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Hollandshirt.nl is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Gegevens Hollandshirt.nl:
Wagnerlaan 97
2151 GV Nieuw Vennep
F: 0252-680230
E: Info@hollandshirt.nl
KvK: 34238961
Rabobank Haarlemmermeer: 11.81.80.754